Historia LSO

    Istotną rolę w życiu parafialnym spełnia Liturgiczna Służba Ołtarza. Jej prawdziwy rozwój nastąpił po Soborze Watykańskim II. Wcześniej podczas Eucharystii posługę sprawowali diakoni i lektorzy, w średniowieczu klerycy, a od Soboru Trydenckiego ministranci.
Sobór Watykański II przywrócił posługę lektora oraz zwrócił baczną uwagę na  formację tych, którzy sprawują przy ołtarzu różnorakie funkcje liturgiczne.
Posługa podejmowana w czasie mszy św. jest zadaniem trudnym i wymaga wcześniejszego przygotowania. Kandydatem na ministranta może zostać uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej. Kolejnym krokiem w kształceniu jest stopień choralisty. Jego obowiązkiem i głównym zadaniem jest dzwonienie podczas nabożeństw liturgicznych. Tytuł ten otrzymuje ministrant po IV klasie szkoły podstawowej. W następnym roku uzyskuje stopień ministranta światła. Do jego zadań na tym etapie należy upiększanie liturgii przez służbę przy świecach. Musi dbać o estetyczny wygląd świec i doglądać by stale świeciły się podczas nabożeństw. Później, po odpowiednim przygotowaniu i egzaminie otrzymuje symboliczną naklejkę do legitymacji, która pozwala mu na wykonywanie posługi ministranta księgi. Jego posługa polega na podawaniu celelebransowi ksiąg, potrzebnych do przeprowadzenia nabożeństwa lub celebracji Eucharystii.
Następnym etapem formacji jest przygotowanie do posługi lektorskiej. Polega ono na odbyciu kursu dekanalnego. Kandydat zapoznaje się z podstawowymi zasadami retoryki, Pismem Świętym, odbywa zajęcia teoretyczne i praktyczne. W tym czasie sprawuje posługę w parafii. W czasie ferii zimowych kandydat może skorzystać z kursów związanych z formacją wewnętrzną. Organizowane są one w Bieczu lub w Kotani. Dalej kandydat na lektora musi odbyć dwa jednodniowe spotkania formacyjne. Następnie musi uczestniczyć w wakacyjnych rekolekcjach dla lektorów. Kandydaci na lektorów, którzy nie uczestniczyli w zimowym kursie lektorskim muszą jeszcze uczestniczyć w jednodniowym dniu skupienia. Zwieńczeniem procesu formacji jest błogosławieństwo księdza biskupa lub dziekana danego dekanatu.
Lektor może kontynuować formację w posłudze liturgicznej ołtarza osiągając tytuł animatora. W takiej formacji może wziąć udział kandydat po kursie lektorskim. Winien być wówczas uczniem III klasy gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej. Pierwszym etapem jest kurs zimowy w Kotani lub w Bieczu. Kolejnymi elementami kształtowania animatora, są dwa spotkania formacyjne. Równoległym obowiązkiem kandydata na animatora, jest prowadzenie grupy w parafii, jak również uczestnictwo w rekolekcjach wakacyjnych jako animator. Pod koniec sierpnia, musi on uczestniczyć w weryfikacyjnych rekolekcjach. Na końcu tej drogi, jest błogosławieństwo księdza biskupa podczas dnia wspólnoty i przyjęcie krzyża animatorskiego.
Jeśli animator chce dalej prowadzić swoją formację, ma jeszcze przed sobą możliwość uczestnictwa w kursie ceremoniarza. Odbywają się one podczas wakacji. Po tym kursie ma do zaliczenia jeszcze dwa spotkania formacyjne oraz po roku jednodniową weryfikację. Ceremoniarz odpowiedzialny jest w parafii za przygotowanie uroczystej liturgii pod przewodnictwem księdza biskupa oraz większych uroczystości w parafii, czuwa też nad codziennym przygotowaniem liturgicznym.
Strój liturgiczny lektora odznacza się czerwonym sznurem (cingulum), animatora zielonym sznurem a ceremoniarza żółtym sznurem.
Do głównych zadań Liturgicznej Służby Ołtarza należy m.in.: jak najlepsze wykonywanie swoich obowiązków; uczęszczanie na wyznaczone msze św. obowiązkowe i zbiórki; grupowi odpowiedzialni są za wykonywanie obowiązków przydzielonych im ministrantów i lektorów, są też odpowiedzialni za porządek i ciszę w zakrystii oraz w czasie liturgii; muszą prowadzić przykładne życie chrześcijańskie; ministranci powinni szanować wszystkie używane podczas liturgii naczynia i sprzęty (ampułki, kielich z hostią, patenę); lektorzy powinni przygotować czytania, modlitwę powszechną i jeśli potrzeba welon i „ogień”.
Liturgiczna Służba Ołtarza parafii św. Stanisława, której patronem jest św. Stanisław Kostka w 2003 r. składała się z 32 ministrantów oraz 19 lektorów. Podzieleni byli na 4 grupy formacyjne. Pierwszą grupę prowadził ks. Robert Dziedzic i była to grupa lektorów. Grupę ministrantów uczęszczających do gimnazjum prowadził animator Maciej Węgrzyn. Starszą grupę ze szkoły podstawowej prowadził Arkadiusz Stanisz, a młodszą Bartłomiej Wilk.
Zarząd Liturgicznej Służby Ołtarza tworzyli: prezes – Dawid Poniatowski, ceremoniarz – Bartłomiej Wilk, zastępca prezesa ds. sportu – Maciej Styczyński, sekretarz – Anna Radwan, skarbnik – animator Maciej Węgrzyn, opiekun – ks. Robert Dziedzic.
Ministranci i lektorzy byli podzieleni na sześć grup:
Grupa I – patron – św. Ojciec Pio. Opiekun – Bartłomiej Wilk. Członkowie: Łukasz Bajorski, Bogdan Bajorski, Andrzej Dąbrowski, Jarosław Dąbrowski, Arkadiusz Stanisz.
Grupa II – patron – św. Łukasz. Opiekun – Maciej Węgrzyn. Członkowie: Mirosław Bajorski, Łukasz Buraczewski, Mirosław Dykas, Wojciech Witalec, Kamil Żebracki.
Grupa III – patron – św. Robert. Opiekun – Paweł Wardzała. Członkowie: Mateusz Binkowicz,
Piotr Chmiel, Sebastian Gorczyński, Grzegorz Kwilosz, Kamil Kwilosz, Damian Skórski, Daniel Sopalski.
Grupa IV – patron – św. Stanisław BM. Opiekun – Piotr Wierzbicki. Członkowie: Jakub Bara, Jakub Falger, Adam Kraus, Marcel Kraus, Mateusz Kraus, Kacper Miluk, Maciej Styczyński, Marcin Styczyński.
Grupa V – patron – św. Juda  Tadeusz. Opiekun – Artur Wilusz. Członkowie: Sławomir Betlej,
Paweł Górka, Damian Kaszuba, Piotr Libuszowski.
Grupa VI – patron – św. Michał Archanioł. Opiekun – Dawid Poniatowski. Członkowie: Mirosław Bachta, Patryk Kosiba, Mirosław Majewski, Karol Patrzałek, Tomasz Romański, Artur Sypień (87).
Służba przy ołtarzu przyciąga młodych chłopców, tak, że liczba ministrantów stale wzrasta (88). Zmieniały się również pełnione funkcje przez ministrantów. 7 XII 2003 r. był bardzo ważnym dniem w życiu i działalności Liturgicznej Służby Ołtarza. Odbyło się wtedy uroczyste błogosławieństwo nowych lektorów i obrzęd przyjęcia kandydatów na ministrantów. Do tego wydarzenia kandydaci przygotowywali się przez cotygodniowe spotkania. Były one prowadzone przez ks. Roberta i Bartłomieja Wilka. Obrzędom błogosławieństwa lektorów i przyjęcia nowych ministrantów przewodniczył ks. dziekan Tadeusz Paszek. Uroczystości odbyły się podczas mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem opiekuna LSO ks. Roberta Dziedzica i ks. Piotra Słowika.
Po odczytaniu Ewangelii ks. dziekan skierował słowo do kandydatów, w którym przypomniał, co to znaczy być dobrym ministrantem i lektorem. Następnie odbył się obrzęd błogosławieństwa lektorów. Ks. dziekan pobłogosławił trzech nowych lektorów: Andrzeja Dąbrowskiego, Dawida Poniatowskiego i Macieja Styczyńskiego. Następnie ks. dziekan przyjął 12 nowych ministrantów. Na znak przynależności do LSO otrzymali fioletowe kołnierzyki i legitymacje. Kołnierzyki zostały zakupione na cele parafialne przez rodziców nowych ministrantów. Po tych wydarzeniach Krzysztof Urbański i Maciej Styczyński podziękowali ks. dziekanowi za udzielenie błogosławieństwa i przyjęcie nowych ministrantów w składzie: Krystian Biel, Paweł Chmiel, Bartosz Czerwiński, Daniel Firtak, Damian Garbacik, Tomasz Garbacik, Arkadiusz Gotfryd, Jakub Jajuga, Dawid Piczak, Michał Sajdak, Krzysztof Urbański, Arkadiusz Zajdel. Nowi lektorzy to: Andrzej Dąbrowski, Dawid Poniatowski i Maciej Styczyński (89).
13 listopada 2004 roku w jasielskiej Farze ks. bp. Kazimierz Górny udzielił błogosławieństwa 85 młodym lektorom z dekanatów południowej części diecezji rzeszowskiej. Podczas uroczystej Eucharystii kandydaci na lektorów wyrazili gotowość przyjęcia posługi lektoratu i chóralnie wypowiedzieli przyrzeczenie stając się tym samym nowymi lektorami.
W tej grupie znalazło się 6 lektorów z parafii św. Stanisława: Łukasz Bajorski, Bogdan Bajorski, Mirosław Bachta, Łukasz Buraczewski, Marcel Kraus i Artur Wilusz.
Podczas uroczystej liturgii ks. Biskup mówił o godności, jakiej dostępują a jednocześnie o obowiązkach jakie przyjmują na swoje barki.
„Ta doniosła uroczystość – jak powiedział ks. bp. Kazimierz Górny – zadaje kłam powszechnym opiniom, że w świecie młodych istnieje tylko zło. Dziś wszyscy przekonali się, iż jest bardzo dużo dobrych i szlachetnych młodych ludzi. Trzeba ich tylko dostrzec, docenić i pomóc im w rozwijaniu ich pięknego wnętrza”.
Kandydaci na lektorów przygotowywali się przez cały rok formacji. Uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach podczas których pogłębiali znajomość Pisma Świętego, ćwiczyli poprawność i ekspresję czytania, a przede wszystkim kształtowali swoje wnętrze. Za całoroczne przygotowanie odpowiedzialny był ks. Robert Dziedzic, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza na rejon jasielski.
W dekanacie Jasło – Wschód bezpośredni kurs przygotowawczy rozpoczął się w pierwszą sobotę Wielkiego Postu i trwał do października 2004 r. Zajęcia odbywały się w Parafii św. Stanisława w soboty Wielkiego Postu, następnie w trzecie soboty miesiąca. Za formację ascetyczną i biblijną odpowiedzialny był ks. Robert Dziedzic. Za formację liturgiczną animator Paweł Wardzała i animator Maciej Węgrzyn. Formację fonetyczną prowadziła Katarzyna Tomkiewicz wraz z animatorem Piotrem Gotfrydem z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle. Zwieńczeniem kursu był Dzień Skupienia który miał miejsce 3 października 2004 r. w kościele św. Stanisława. Został on przeprowadzony przez ks. Roberta Dziedzica, animatora Krzysztofa Pazdana i animatora Tomasza Skalniaka z parafii pw. Świętej Rodziny w Rzeszowie.
Do głównych zadań lektora w zgromadzeniu liturgicznym należy: czytanie Słowa Bożego czyli lekcji biblijnych, w czasie mszy świętej i innych nabożeństw; troska o stan Łaski Bożej w swojej duszy i o osobistą świętość; regularne pełnienie posługi lektora i innych posług według rozkładu asyst; uczestniczenie w zebraniach i zajęciach przy parafii; apostołowanie przykładem swojego katolickiego życia; aktywne uczestnictwo w życiu parafii (90).
W II niedzielę adwentu 5 grudnia 2004 r. parafia św. Stanisława przeżywała święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Odbyło się uroczyste pobłogosławienie ceremoniarzy i obrzęd przyjęcia kandydatów na ministrantów. Do tego wielkiego wydarzenia przygotowywano się przez cotygodniowe spotkania. Były one prowadzone dla ceremoniarzy przez ks. Roberta Dziedzica, a dla kandydatów na ministrantów przez animatora Pawła Wardzałę. Obrzędom błogosławieństwa i przyjęcia przewodniczył ks. Dziekan Tadeusz Paszek. Uroczystości odbyły się podczas mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem opiekuna LSO ks. Roberta Dziedzica i ks. Michała Pelczara.
Po odczytaniu Ewangelii odbył się obrzęd błogosławieństwa ceremoniarzy. Ksiądz dziekan pobłogosławił trzech nowych ceremoniarzy: an. Pawła Wardzałę, Macieja Styczyńskiego i an.
Dawida Poniatowskiego. Następnie ksiądz dziekan przyjął pięciu nowych ministrantów: Łukasza Buraczewskiego, Krzysztofa Bajorskiego, Mateusza Kedrę, Łukasza Magudę i Wojciecha Rybę. Na znak przynależności do LSO otrzymali zielone kołnierzyki i legitymacje. Kołnierzyki zostały ufundowane przez rodziców nowych ministrantów. Po tych doniosłych wydarzeniach ceremoniarz parafialny an. Paweł Wardzała i jeden z nowych ministrantów Mateusz Kędra podziękowali księdzu dziekanowi za udzielone błogosławieństwo i przyjęcie do LSO nowych ministrantów.
Po zakończeniu uroczystości ksiądz dziekan skierował słowo do ceremoniarzy i kandydatów na ministrantów. Przypomniał im co to znaczy być dobrym i obowiązkowym ceremoniarzem i ministrantem.
Do obowiązków ceremoniarza należy: w czasie uroczystych mszy świętych i nabożeństw kierować asystą liturgiczną; czuwać nad przebiegiem Służby Bożej w ciągu całego tygodnia; dbać o ciszę i porządek w zakrystii; prowadzić praktyczne ćwiczenia z liturgii z kandydatami, ministrantami i lektorami; sprawować opiekę nad małą grupą ministrantów i lektorów; sprawować bezpośrednią posługę przy ks. Biskupie gdy przewodzi uroczystości.

Obecnie opiekunem ministrantów i lektorów w naszej parafii jest ks. Łukasz Ślusarczyk. Do LSO należą:

Bajorski

Krzysztof

Bara

Jakub

Biernat

Szymon

Błażej

Michał

Bochenek

Dawid

Budziak

Michał

Chmiel

Paweł

Chmiel

Piotr

Chudy

Radosław

Czerwiński

Bartosz

Fila

Jakub

Forystek

Michał

Jajuga

Jakub

Jodłowski

Jacek

Kamiński

Wiktror

Kosicki

Kewin

Kozak

Grzegorz

Kozłecki

Mateusz

Kras

Kamil

Kraus

Adam

Lenard

Mirosław

Michałowski

Szymon

Mikrut

Mateusz

Miluk

Kacper

Nguyen Quang

Wiktor

Patrzałek

Karol

Pham Van

Kewin

Richter

Hubert

Romański

Tomasz

Ryba

Wojciech

Sitek

Tomasz

Skóski

Dawid

Sterkowicz

Sławomir

Świstak

Jakub

Urbański

Krzysztof

Wierdak

Tomasz

Więcek

Michał

Wokurka

Wojciech

Zima

Piotr